Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Finansowanie

Last modified 21/02/2016 - 09:58

Zgodnie z § 3 pkt. 1 Umowy o dofinansowanie projektu, całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 43.971.000 zł  i składa się z:

a) dofinansowania przekazywanego z Instytucji Pośredniczącej w wysokości nie większej niż 39.573.900,00 zł  i nie przekraczającego 90% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych,

b)10%  z wkładu własnego Beneficjenta projektu tj. IUNG-PIB, co stanowi kwotę 4.397.100,00 zł .